حداد عادل: برنامه ای داریم که ۲ سال در انتظار بررسی است/ ۳۰ سال است که به برخی از این برنامه ها دست نزده است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تاکنون ارتباط دوجانبه فعال و قابل اعتمادی با وزارت علوم نداشته ایم. ماه ها منتظر بودم تا وزارت علوم تغییراتی ایجاد کند. نتیجه این تغییر این است که برای اولین بار پس از ۱۳ سال فرصتی برای ارائه گزارشی از فعالیت های شورای تغییر در جلسه معاونان دانشگاه ها فراهم شده است.