حضور تماشاگران در تفریحی نیمه آخرین جام حذفی، ممکن است را می بینیم
…..