حمله پهپادی ترکیه به گروه های طرفدار ایران در عراق
این مقدماتی حادثه شناسایی شده است ای {خواهد بود} کدام ممکن است در آن ترکیه گستاخانه به گروه های طرفدار ایران در عراق حمله می تنبل.