خبرگزاری مهر – احتمال اجتناب کرده اند سرگیری روابط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر، گروه بین الملل – گرفتن کردن آرام شد: روزنامه حریت هفته قبلی اجتناب کرده اند روزنامه های نزدیک به ۱ وسط تحقیقاتی مقامات ترکیه اجتناب کرده اند نشست های نهادهای وزارت خارجه احیا کردن روابط آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمشق خبر داد. این روزنامه نوشت: تحریک کردن توسعه صلح بین ۲ ملت در رفع ضرر نبرد همراه خود گروه پی کی qموضوع پناهندگان سوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت تمامیت ارضی سوریه گام مثبتی {خواهد بود}.

با این حال پس اجتناب کرده اند تخلیه این خبر، مقامات سوریه هرگونه پیامی مبنی بر افزایش روابط همراه خود ترکیه را تکذیب کرد هایپ رسانه ها گزارش دادند کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به تمایل مقامات ترکیه برای افزایش روابط همراه خود کشورهای محیط خلیج فارس، امتحان شده آنکارا برای برقراری تصمیم همراه خود دمشق در اطراف اجتناب کرده اند افکار به تذکر نمی رسد. به طور قابل توجهی عدم مدیریت دقیق مشکل پناهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ترکیه برای رفع این ضرر ممکن است عاملی در تمایل حزب عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد برای نزدیک کردن به همسایه سوری شخصی باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آنچه روزنامه الجمهوریه در مقاله ای کدام ممکن است اردوغان در کاخ ریاست جمهوری اعلام کردن کرده است، اولین صلح همراه خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه با عرضه می شود.

در همین اتصال خبرنگار مهر در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود:اوه غازها اولکردیپلمات عظیم سابق ترکیه این کار را کرد. غازها اولکر وی پیش اجتناب کرده اند این فرستاده آنکارا در پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرابلس بود. این دیپلمات سابق علاوه بر این سال ها شناخته شده به عنوان مشاور در وزارت امور خارجه کار می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر درک دانشکده خرید و فروش استانبول است. مشروح این گفتگو را در زیر می خوانید:

* رسانه های ترکیه گزارش دادند کدام ممکن است نهادهای دولتی ترکیه {برای عادی} سازی روابط همراه خود سوریه منصفانه سری کلاس ها برگزار کردند. در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای زودتر همراه خود برخی اجتناب کرده اند سیاستمداران هر دو مشاوران مادر همه بر نیاز اجتناب کرده اند سرگیری روابط میان آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمشق تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید. تحلیل ممکن است اجتناب کرده اند این موضوع چیست؟

در گذشته اجتناب کرده اند مبارزه خانه سوریه، روابط فوق العاده خوبی بین دمشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نظر من آن یک است خطا بود. با این حال در امتیازات پوشش خارجی نباید اجتناب کرده اند روی احساسات انتخاب گرفت. در واقع فشار میان مقامات بشار اسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل مقامات دمشق برای برقراری روابط همراه خود آنکارا اجتناب کرده اند تولید دیگری عواملی بود کدام ممکن است مانع روابط ۲ ملت شد. حالا اجتناب کرده اند بالا جری روابط در واقعً به نفع هر ۲ ملت {خواهد بود}. احیای روابط ممکن است تأثیر مثبتی بر بازگرداندن تمامیت ارضی سوریه داشته باشد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری این موضوع ممکن است بستری برای صلح در جهان نیز باشد. به دلیل اجتناب کرده اند سرگیری روابط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه مشابه با قبلی ممکن است چیز خوب در مورد زیادی برای هر ۲ ملت به در کنار داشته باشد. علاوه بر این اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است ترکیه طی منصفانه سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم قبلی امتحان شده انتقادی برای افزایش روابط شخصی همراه خود کشورهای همسایه داشته است. متعاقباً احیای روابط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه امکان پذیر است. ۲ طرف باید برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مورد مناقشه دیدار کنند کدام ممکن است به اعتقاد من می خواهم این امر مثمر ثمر {خواهد بود}.

* ترکیه علیرغم همه فشار هایی کدام ممکن است همراه خود مصر، عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات داشت، سال قبلی گام های انتقادی برای ترمیم روابط همراه خود این ملت ها درو کردن. این امر عمدتاً همراه خود هدف رشد روابط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور شدن جبهه ای بود کدام ممکن است در شرق مدیترانه علیه ترکیه تعیین کنید گرفته بود. خواه یا نه همین توضیحات با توجه به احتمال تحریک کردن توسعه روال سازی روابط بین آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمشق نیز صدق می تدریجی؟

مطمئنا چون آن است گفتم امکان پذیر است. وقتی به روابط ترکیه همراه خود مصر هر دو امارات متحده عربی ظاهر شد می کنیم، متوجه می شویم کدام ممکن است بین ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ملت اختلافات مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی قابل توجهی موجود بوده. مثلاً در لیبی ما در جاده مقدم مقابل امارات بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مصر همراه خود مقامات عبدالفتاح بر بالا موضوع محمد مرسی اختلاف تذکر شدیدی وجود داشت. زن ما معتقد بودیم کدام ممکن است این راه ها در برابر این این ۲ ملت مناسب نیست. حتی روال سازی روابط همراه خود رژیم اسرائیل، علیرغم مشکل فلسطین، نماد می دهد کدام ممکن است امکان اجتناب کرده اند سرگیری روابط همراه خود سوریه شناخته شده به عنوان منصفانه ملت همسایه موجود است. رئیس جمهور سوریه سال قبلی در گفتگو همراه خود رسانه های خارجی پاسخ فوق العاده خوبی دانستن درباره روابط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه داد. اسد مشاوره بود کدام ممکن است همه وقت کنار هم قرار دادن اجتناب کرده اند سرگیری روابط دمشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر اقدامات ترکیه احیا کردن روابط دوجانبه است. این پاسخ نماد می دهد کدام ممکن است سوریه نیز خواهان احیای روابط است.

* برخی معتقدند مقامات حال هدفش اینجا است تکل، از گرفتن پیروزی در انتخابات ۲۰۲۳ درمورد به روال سازی روابط همراه خود سوریه است. تحلیل ممکن است چیست؟

از نظر من پوشش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خانه ۲ موضوع کنار اجتناب کرده اند هم هستند. ترکیه در پوشش خانه شخصی آزاد است، حزب تحت سلطه بر ایده اختیارات شخصی پوشش ملت را اداره می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حزب آزاد است کدام ممکن است پوشش خانه شخصی را دنبال تدریجی به همان اندازه احتمال شخصی را برای پیروزی در انتخابات بلند مدت افزایش دهد. استفاده از اجتناب کرده اند موضوع سوریه (شناخته شده به عنوان منصفانه موضوع پوشش خارجی) منصفانه خطا در پوشش خانه این ملت است از پوشش خارجی نماد دهنده نیاز جمهوری ترکیه است. متعاقباً رشد روابط ترکیه همراه خود سوریه نباید منصفانه پوشش خانه باشد، اما علاوه بر این باید بستری برای پوشش خارجی برای تحمیل صلح باشد.