خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اطلاعات مختلفی در بخش صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش آشکار شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مهمترین آنها می توان به عمیق اجرای فاز پنجم قالب تدارکات شفاف، تحریک کردن برخورد همراه خود در دسترس بودن ردیابی کرد. عناصر خودرو قاچاق در مرحله خرده فروشی. قوانین برخورد همراه خود متخلفان صادرکنندگان، افزایش ۱۰ برابری صادرات دارویی، عدم افزایش قیمت سیمان، تشریح سطوح مشکلات صادراتی، تعادل بخشی به بازار آهن اجتناب کرده اند هفته بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح سبک جدید meting out یارانه نان است.

عمیق اجرای مرحله پنجم قالب تدارکات شفاف

اجتناب کرده اند اول اردیبهشت ۱۴۰۰ کلیه کالاهای مصرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه ای به جز اسبابک ها استثنا مشمول درج همزمان قیمت ساخت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کننده می شوند. یعنی ساخت کننده قیمت بلعیدن کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ساخت کننده را روی شخصی محصول وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد جامعه meting out تبدیل می شود.

محسن حسین لوی، مدیرکل نظارت بر ارائه دهندگان نهایی، جامعه های meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی گروه حمایت در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر به تشریح عمیق این قالب تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: موارد به طور قابل توجهی کالاهای سرمایه ای برای ادغام کردن نشدند. شناخته شده به عنوان مثال یخچال، تلویزیون، تلفن در کنار، ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره قیمتی ندارند، با این حال {در این} مرحله باید قیمت بلعیدن کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کننده در تمام کالاهای وارداتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی لحاظ شود. اجتناب کرده اند مرحله یک به همان اندازه چهارم کدام ممکن است موارد به صورت موردی ادعا شد، قیمت‌ها بر روی ۱۵۰۵۰ قلم کالا در ۳۰ گروه کالایی درج شد. {در این} مرحله حدود ۵۰۰۰۰ مورد به اسبابک ها زودتر اضافه تبدیل می شود.

آغاز به تخفیف همراه خود تامین عناصر خودروهای قاچاق در مرحله خرده فروشی

سید رضا فاطمی – امین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر سکوت وی اجتناب کرده اند همکاری تمامی تجهیزات های کشتی همراه خود قاچاق کالا برای مقابله همراه خود در دسترس بودن عناصر خودروهای قاچاق در مرحله بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی اجتناب کرده اند مغازه به فروشگاه خبر داد.

خواه یا نه حیاط برداشته تبدیل می شود؟

پارسال وزیر سکوت اجتناب کرده اند صفحه بحث های مختلف این سیستم Rize وی در راستای افزایش ساخت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود آنها اجتناب کرده اند لغو لاتاری خودرو در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

منوچهر المنقی معاون بار وزیر صنعت {در این} خصوص ذکر شد: سکوت وی ذکر شد: اگر ساخت خودرو به حداقل یک میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار تجهیزات برسد، هیچکس دنبال قرعه کشی نمی رود، به همین دلیل ساخت امسال به حداقل یک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون این سیستم متکی است. Rize در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا همراه خود هم ترکیبی شدند. به همین دلیل در ماه های بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای در دسترس بودن خودروهای مختلف می توان ذکر شد کدام ممکن است تقاضا کمتر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن جلوتر برویم خودروهای بیشتری اجتناب کرده اند الگو قرعه کشی بردن خواهند شد.

صادرکنندگان بوتلگ

همراه خود صدور اصلاح قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس، جرایم جدیدی تغییر شده است. آه باید صادرکنندگانی کدام ممکن است به تعهدات ارزی شخصی حرکت نکنند، جریمه نقدی، محرومیت اجتناب کرده اند ورزش تجاری اجتناب کرده اند منصفانه به همان اندازه ۱۰ سال، ابطال مقوا بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبس رئوس مطالب شده است. برای درمان به صادرکنندگان متخلف منتقل شد. (عمیق اصولاً را همین جا بیاموزید.)

وضعیت توسل به سرمایه خارجی در ۲۰ سال

طی بیست سال قبلی الگو خارجی در ایران همراه خود فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های زیادی مواجه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین میزان سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۱ به میزان حدود ۴.۵ میلیارد دلار توسل به شد. پس اجتناب کرده اند آن توسل به سرمایه خارجی به موجود در ملت الگو نزولی را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۹۴ همراه خود رقم ۹۴۵ میلیون دلار به کمترین میزان شخصی در بیست سال قبلی رسید. (عمیق اصولاً را همین جا بیاموزید.)

همراه خود هدف افزایش ۱۰ برابری صادرات دارو

علی رضا SH شهرت مدیرکل محل کار صنایع غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی این وزارتخانه سکوت در او ذکر شد ادعا کردن لامهر ذکر شد: خوب ارزش کل صنعت داروسازی اجتناب کرده اند داروها اولین به همان اندازه محصول بسته شدن ۲ میلیارد دلار است. طبق این سیستم سلام به نوک رسید، باید بتوانیم همراه خود ارتقای فناوری در صنعت داروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پذیرش در بخش‌های جدید قابل مقایسه با بیوتکنولوژی، تعیین مقدار دارو را به همان اندازه ۵۰ سهم کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: صادرات دارو در جاری حاضر بین ۴۰ به همان اندازه ۵۰ میلیون دلار است. Rize ها صادرات دارو به همان اندازه سال ۱۴۰۴ ۱۰ برابر شد.

بازار سنگ آهن اجتناب کرده اند هفته بلند مدت متعادل تبدیل می شود

حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن آلات تهران در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر ذکر شد: اجتناب کرده اند ۱۵ اسفندماه سال ۹۳ شاهد تحریک کردن الگو افزایشی قیمت ها دسترس در بازار آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز هستیم. پس اجتناب کرده اند نوک سفر، قیمت تمامی محصولات به طور معمولی کیلویی ۲۰۰۰ تومان افزایش کشف شد.

به مشاوره وی، افزایش قیمت های جدیدترین با بیرون نظارت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه پیگیری ها اجتناب کرده اند هفته بلند مدت بازار به تعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری می رسد.

فرآیند جدید meting out یارانه نان را دلیل دهید

علی رضا شهرزایی معاون وزیر سکوت وی همراه خود دقیق اینکه بخشی اجتناب کرده اند گندم پشتیبانی می شود قاچاق است، فرآیند جدید meting out نان پشتیبانی می شود را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود فرآیند جدید همچنان یارانه به زنجیره ساخت تعلق خواهد گرفت، با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است بلعیدن کنندگان بسته شدن کدام ممکن است بلعیدن می کنند. خانوار هستند، کسب کنید.” اجتناب کرده اند دایره آخر نشان می دهد که مغازه ها نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پشتیبانی تخصیص نمی یابد. به همین دلیل مردمان بر meting out یارانه نظارت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت خواری را ممنوع می کنند.

وی همراه خود دقیق اینکه این قالب تحت هیچ شرایطی به معنای کوپن کالا حتی به صورت کوپن دیجیتال نیست، افزود: کوپن هر دو فلایر به معنای meting out بسته های محصولات خاص در انواع محدودی اجتناب کرده اند مغازه ها است. به همین دلیل ۹ امکان رقبا اجتناب کرده اند تذکر استاندارد محصول موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند تذکر ورود نهایی ساده است. مردمان صف های تمدید شده مقامات های قبلی برای اکتسابی بسته مسکن را فراموش نکرده اند. (عمیق اصولاً را همین جا بیاموزید.)

عمیق تقاضا تعهد صادرات گام به گام

سیف الله امیری، رییس کل وزارت صنایع معدنی سکوت وی همراه خود دقیق اطلاعیه روز دوشنبه شخصی دانستن درباره مشکلات گمرکی در گمرکات ملت، ذکر شد: مشکلات {به دلیل} تدریجی بودن، گام به گام تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه هفته اول آذرماه ۱۴۰۰ تصویب شد. اجتناب کرده اند این وظایف، می توان آنها را به صورت ماهانه تنظیم داد. بر این مقدمه، اگر نرخ انبساط ۵ سهم نسبت به نرمال یعنی اول آذرماه باشد، ۲ سهم اجتناب کرده اند کارمزد کسر تبدیل می شود.

العامری یکپارچه داد: انبساط کارمزد ۵ به همان اندازه ۱۰ سهم، افزایش ۱۰ به همان اندازه ۱۵ درصدی کارمزدها ۸ سهم، انبساط ۱۵ به همان اندازه ۲۰ درصدی ۱۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۲۰ به همان اندازه ۲۵ درصدی ۱۴ درصدی کارمزد. انبساط ۲۵ به همان اندازه ۳۰ سهم ۱۷ سهم ارزش ترانزیت، ۳۰ سهم انبساط به همان اندازه ۳۵ سهم ۲۰ سهم مضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ به همان اندازه ۴۰ سهم انبساط ۲۲ سهم مضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی ۲۲ سهم مضرب می تواند داشته باشد.

سیمان پرهزینه نیست

العامری دانستن درباره قیمت سیمان نیز ذکر شد: قیمت سیمان همانند سال قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیانه منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ به همان اندازه ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار تن سیمان در بورس کالا در دسترس بودن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی بین ۸۳۰ به همان اندازه ۹۰۰ هزار سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار به همان اندازه ۳۰۰ هزار تن است. تن سیمان ماندن در بورس کالا با بیرون کسب تقاضا.

به مشاوره وی، معمولا قیمتی کدام ممکن است به انگشت بلعیدن کننده می رسد همراه خود احتساب خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های بار بین ۳۴ به همان اندازه ۴۰ هزار تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه سیمان قیمت مذکور ۶۰ هزار تومان است صحت ندارد.