خبرگزاری مهر ترکیه اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات نیروی دریایی در عمق در شمال عراق خبر داد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، وزارت حفاظت ترکیه عملیات نیروی دریایی در عمق ای را در شمال عراق علیه قطعات حزب کارمندان کردستان (پ ک ک) تحریک کردن کرد. q q مطلع.

بر مقدمه این گزارش، وزیر حفاظت ترکیه رسما اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات نیروی دریایی در عمق در شمال عراق خبر داد.