خبر تست ۲ – گلونی


شما در گُلوَنی می خوانید و درس می خوانید. شما باید این سایت را بخوانید. مثل یک کتاب بزرگ و چند جلدی. مؤسسه میراث باستانی گلونی، مدرسه گلونی و بناهای تاریخی گلونی مکان هایی هستند که باید بدانید. هر چه بیشتر بدانیم، زندگی ما بهتر خواهد بود. درباره مجموعه گلونی بیشتر بدانید. ادامه دارد …