خواه یا نه اقتصاد ایران ممکن است بار صدها هزار مهاجر افغان را به دوش بکشد؟
صاحبان خانه ایرانی تمایلی به اجاره خانه به مهاجران افغان ندارند. با این حال روزی کدام ممکن است تهیه ملک اجاره ای اصلاح چندانی نداشته باشد، افزایش تقاضا ممکن است در نتیجه افزایش اجاره بها شود.