خورشید همراه خود منصفانه موج پلاسما به عطارد برخورد می تدریجی
موج پلاسما اجتناب کرده اند منصفانه لکه عکس ولتایی می آید، جهان ای خارج اجتناب کرده اند خورشید کدام ممکن است در آن میدان های مغناطیسی مقاوم توسط جریان زیادی از {الکتریکی} تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند برخورد ناگهانی {به یکدیگر} متصل می شوند. نشاط حاصل اجتناب کرده اند این معنی برخورد به تعیین کنید انفجارهای رادیواکتیو به تماس گرفتن شعله های عکس ولتایی هر دو امواج پلاسما (CME) آزاد تبدیل می شود.