در حالی کدام ممکن است روز یکشنبه در تهران باران می بارد
آسمان تهران فردا (۸ فروردین) نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.