دهم اردیبهشت؛ روز سراسری خلیج فارس/ جاذبه‌های سواحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی را راه اندازی شد کنیم  نکوداشت روز سراسری خلیج فارس گامی است درجهت راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه تا حد زیادی به والدین این قلمرو همراه خود پیشینه تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر راه اندازی شد آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های بی همتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع گردشگری مراقبت از بخش های در سراسر جهان