دولت چقدر برای بدهی های بازنشستگی هزینه می کند؟


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت حقوق معوقه مستمری بگیران از آبان ماه آغاز می شود و ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای تسویه معوقات هزینه می شود.

دولت چقدر برای بدهی بازنشستگان هزینه می کند؟ این اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.