دید معما / "بر باد گذشت"«تولد، کدام ممکن است گفتن نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعً زنانه‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر شورتر اجتناب کرده اند امید است، این پتانسیل را دارد کدام ممکن است ناجی بشریت باشد.