رئیس، تکرار احمدی نژاد، کاغذ؟
با کمال تعجب، رئیس از تجربه ۲۰ سال گذشته درس نگرفته و همچنان بر ادامه کار اصرار دارد. آیا ریسی پیامدهای این سیاست را برای جامعه، اقتصاد، زندگی مردم و جامعه تجاری درک نمی کند؟ … سیدابراهیم رئیسی باید روشن شود که مردم ایران نمی خواهند چنین رویکردی در قبال موضوع هسته ای داشته باشند. مردم ایران خواهان تعامل و انعطاف برای عبور از این موانع و بازگشت به کار و زندگی عادی هستند.