رئیس بر یامین پور حکومت کرد + “مهمترین انتظارات”
احیای دبیرخانه شورای عالی جوانان، تقویت ظرفیت دستگاه های اجرایی شورا، نمایندگی شورا در کانون ها و مجامع جوانان و ارتقای نقش و جایگاه ستاد ملی ساماندهی فعالیت های جوانان برنامه ریزی شده است. از منشی رئیس جمهور چه انتظاری باید داشت.