رئیس سازمان هنری سینمایی: ۲۲۰ شهر ایران سینما ندارند
مدیرکل فرهنگی و مدیریت اسلامی استان زنجان وضعیت فرهنگسراهای استان و کمبود این مراکز را برشمرد و در ادامه گفت: فرهنگسرا در شهرستان خدابنده با ظرفیت ۷۰۰ نفر وجود دارد که یکی از آنها محسوب می شود. از بزرگترین مراکز فرهنگی در حالتی که به امکانات و تجهیزات مدرن نیاز دارد.