رئیس فیلمبرداری: تنها ۸ درصد مردم تماشاگر ثابت سینما هستند/ در ۲۲۵ شهر بالای ۵۰ هزار نفر سینما وجود ندارد.
ترکیه با جمعیت ۸۰ میلیونی ۳۰۰۰ سینما دارد در حالی که ایران با همین جمعیت ۶۰ سینمای فعال دارد که با کمک آنها بازدید و سینما تاسیس کرد.