رئیس هیئت مدیره روز پنجشنبه به اصفهان سفر می کند
معاون رئیس جمهور در خصوص برنامه سفر رئیس جمهور به اصفهان گفت: دیدار با مردم در چند سفر اخیر رئیس جمهور گام مهمی است. این به این دلیل است که رئیس جمهور با صدها و گاهی هزاران نفر به جای با گروه های خاص ملاقات می کند. آنها توجه بیشتری به مناطق کمیابی دارند.