رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس: انتظار نداشتم امسال برق قطع شود
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در گفت وگو با مجله «نود اقتصادی» گفت: خانوارهای ما قطعی برق ندارند و محدودیت کارخانه ها نسبت به سال قبل کاهش یافته است./ دولت قبل یک کاری انجام داد. کار بسیار خوبی ضعیف و عدم اجرای قوانین در تولید برق./ دولت قبل انگیزه تولیدکنندگان بخش خصوصی را برای تولید برق از بین برد./ در این مدت کوتاه، دولت سیزدهم نیروگاه های زیادی را بازسازی و بازسازی کرد. زمانی که دولت قبلی روی کار بود این اتفاق نیفتاد.