رابرت مالی: ما می خواهیم روابط دیپلماتیک معناداری با ایران برقرار کنیم
هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم ها که از پنجم آذرماه سال گذشته آغاز شده بود، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ به پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مرحله هیجان انگیزی شد و شرکت کنندگان برای رایزنی سیاسی به پایتخت بازگشتند. تصمیم گیری سیاسی آمریکا