رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا با قطار وارد اوکراین شدند
چندین هفته طول کشید تا سه رهبر اروپایی این سفر را سازماندهی کنند و آنها در حال کار بر روی آن هستند. انتقادات در اوکراین برای سازماندهی سفر به مور چندین رهبر اروپایی سه هفته طول کشید و آنها در تلاش برای سازماندهی آن هستند. کاهش انتقاد از واکنش به جنگ در اوکراین.