روزنامه ایران: محسن رضایی اجتناب کرده اند بیمارستان مرخص شد/ بستری شدن وی در بیمارستان باعث نقطه ضعف جسمانی {در میان} جلب رضایت رژیم همراه خود مدیریت شد.
در جاری حاضر وضعیت عمومی مالی معاون رئیس جمهور مساعد است.