رویکردی قاطع برای توقف رفتار مدیران در کشتی همراه خود روزه داری – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهرعلی شعبانی در مونتاژ کمیته جرایم ویژه استان قزوین کدام ممکن است روز پنجشنبه همراه خود محوریت پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به تخلفات آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه خواری در ملاء عام در صحن جیب دادگاه کل استان برگزار شد، ذکر شد: افزایش خواهد یافت.

وی افزود: عدم انجام وظایف مسئولان {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده مدیران نیز باعث بروز اصولاً این فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: تظاهر به روزه داری در اماکن کلی اجتناب کرده اند روی بی تفاوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرض ورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادن اینجا است کدام ممکن است اقدامات ما در درجه گروه کارآمد نیست.

وی همراه خود دقیق اینکه عدم انجام وظایف محوله غیر موجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل قبول است، ذکر شد: روزه نگرفتن مدیران مطلقاً غیرقابل قبول است.

شعبانی ذکر شد: خوب ارزش‌های گروه جاده زرشکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ۹ اجازه می‌دهیم عده‌ای همراه خود روضه خوانی قبح این خوب ارزش را در گروه بشکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ آن را نادیده می‌گیریم.

وی ذکر شد: همراه خود مدیرانی کدام ممکن است عمدا جهان را در جهان روزه داری توقف می کنند قاطعانه برخورد تبدیل می شود.

رئیس قاضی قلمرو خزر شکسته نشده داد: مردمان {به دلیل} برخورد همراه خود پدیده روزه خواری در اماکن کلی اجتناب کرده اند ما شناخته شده به عنوان مدیران گلایه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پاسخگوی انجام شخصی باشیم.

وی در نهایت ادای احترام به شد: در هیچ کجای دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کشوری اجازه تخلف با توجه به مقررات شخصی را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها باید {در این} زمینه بافت تعهد کنند.