ریختن مناسب نظامی انگلیس در پاستور/ خانم ملوان: عروسک اهدایی احمدی نژاد را چک کردیم کدام ممکن است بمب نداشته باشد!
وقتی پیش احمدی نژاد رفتم به من می خواهم ذکر شد: دخترت چطور است؟ “من می خواهم آقای رئیس جمهور را نمی شناسم، ۱۳ روز است کدام ممکن است او را ندیده ام، یادتان هست؟” احمدی نژاد: آخه نگذاشت بهش زنگ بزنی؟