زائر کمال را ببینید لرزش پس از شلیک افشین آذری از تلویزیون آذربایجان
اکنون برخی شبکه های آذربایجانی از عملکرد زائور کمال انتقاد می کنند. در همین راستا تلویزیون «برابری» به سراغ شهروندان باکوی رفت و نظر آنها را درباره این اقدام زائور کمال جویا شد و اکثر آنها پاسخ دادند که اخراج مهمان کار درستی نیست و این اقدام را دوست ندارند. میزبان جنجالی