ساخت و ساز مسکن را کاهش دهیم؟


در حالی که ۲۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی باید به حوزه مسکن اختصاص می یافت، تنها ۲.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف بهار امسال به بازار ساخت و ساز و خرید مسکن اختصاص یافت.

آیا این مقاله مجتمع مسکونی را به کما برده است؟ این اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.