شرایط روشن شدن دوربین های آژانس از زبان محمد اسلامی
اسلامی درباره اینکه آیا در صورت توافق برجام، دوربین ها را روشن و دوباره فعال می کنیم، گفت: شرط رفع آن این است که همه اتهامات ادعایی را کنار بگذارند و امروز اعلام می کنیم تا به تعهد خود برگردند. . و موارد کاذب آن را رها نکنید، هیچ دوربینی نصب نخواهد شد.