ششمین همایش ملی توسعه سازمانی با حمایت ایرانسل در حال برگزاری است
ششمین همایش ملی توسعه سازمانی با حمایت ایرانسل گلونی در حال برگزاری استwpDiscuz