شعاع درد من را در درد خود ضرب کن


شعاع درد من را در درد خود ضرب کن
کشتزارهای رنج من را می شماری؟

محیط شکسته قلبم را بکش
منحنی کمیک را از بین ببرید

موریانه ها پژواک نام من را خواهند خورد
مرا با نام دیگری صدا کن

من به منطق عقب مانده مرگ می خندم
مگر اینکه من را متقاعد کنید

قبل از اینکه در سکوت یخ زده تبدیل به سنگ شوم
مرا در نفس عشق ذوب کن

جز سکوت من
در کوره جیغ خود ذوب شوید

سخنان شیوای غم من منتشر می شود
اگر متن سکوت من را بنویسی