شنیده ها نشت گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید به رودخانه کارون تکذیب شد
مدیرکل ایمنی تنظیم زیست خوزستان ذکر شد: شومینه نشانان پس اجتناب کرده اند استقرار خودروی تانکر بر روی پل سیاه، اقدام به تعطیل نیزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آب باقی مانده موجود در تانکر به موجود در رودخانه کردند.