شهادت افسر پلیسی که به شوهر عصبانی اش شلیک کرد
متهم وقتی حکم را فهمید و برای اجرای دستورات مقام قضایی به درب منزل متهم رفت، به محض بیرون آمدن از قفسه سینه مامور با اسلحه کمری شلیک کرد و بلافاصله به شاکی شلیک کرد. همسرش بود که او را مجروح کرد و با همان اسلحه خودکشی کرد.