شوک از حداکثر به هزینه ها در سراسر ۵۰ سال جدیدترین – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند بی بی سی، موسسه مالی جهانی هشدار داده است کدام ممکن است نبرد‌ها در اوکراین ادعا به باعث بهترین شوک کالایی اجتناب کرده اند دهه ۷۰ میلادی شود.

موسسه مالی جهانی در یک واحد پیش‌سوراخ بینی جدید گفتن کرد مسائل ناشی اجتناب کرده اند نبرد‌ها در نتیجه افزایش از حداکثر قیمت موارد اجتناب کرده اند سوخت خالص گرفته به همان اندازه گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنبه می تواند.

«پیتر ناگل» یکی اجتناب کرده اند نویسندگان این گزارش، به بی‌بی‌سی مشاوره است کدام ممکن است افزایش قیمت‌ها آغاز به گذاشتن عواقب مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی فوق العاده عظیمی کرده است.

وی ذکر شد: خانوارها {در سراسر} جهان دچار فاجعه ارزش اقامت هستند.

این اقتصاددان ارشد موسسه مالی جهانی افزود: ما به‌ویژه درگیر فقیرترین خانوارها هستیم، از آنها سهم بیشتری اجتناب کرده اند درآمد شخصی را صرف وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت می‌کنند، متعاقباً آنها به طور قابل توجهی به سمت این افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیر هستند.

موسسه مالی جهانی می‌گوید ادعا به قیمت قدرت بیش اجتناب کرده اند ۵۰ سهم افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش قبوض برای خانوارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها را بالا ببرد.

بیشترین افزایش، قیمت سوخت خالص در اروپا {خواهد بود} کدام ممکن است ادعا به بیش اجتناب کرده اند ۲ برابر قیمت تمام شود. پیش سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است قیمت‌ها در سال بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد، با این حال حتی در آن نقطه نیز ۱۵ سهم بعدی اجتناب کرده اند سال قبلی باقی خواهد ماند.

روسیه در جاری حاضر ۴۰ سهم سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ سهم اجتناب کرده اند نفت اتحادیه اروپا را تهیه کنید می‌تنبل، با این حال مقامات‌های ecu در تلاشند به همان اندازه کشورهای شخصی را اجتناب کرده اند وابستگی به روسیه بردن کنند. همین دشواری به افزایش قیمت‌های جهانی همراه خود تحمیل تقاضای تا حد زیادی برای تهیه اجتناب کرده اند جاهای تولید دیگری کمک کرده است.