شکست سنگین ارتش روسیه در این منطقه استراتژیک اوکراین
تیپ ۸۰ اوکراین نیز گفت پل‌های استراتژیک را منهدم ساخته و ۹ تلاش برای عبور را خنثی کرده است.