صحنه های تشریفاتی از رویدادهای ملی "طراحی برای کودکان" ما نداریم
مدیرعامل بنیاد «۱۵ خرداد» اخیراً با اشاره به تعریف ۱۴۷ تکلیف و پروژه ویژه در اهداف جدید بنیاد که به صورت ویژه در حال پیگیری است، گفت: در حال رصد و ارزیابی این پروژه ها هستیم. به منظور نظارت هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه و بیشتر از آنها، ما در حال توسعه یک سیستم مدیریت یکپارچه برای پروژه های اساسی هستیم.