صدام و یارانش
رئیس اطلاعات [اطلاعات] عراق در زمان صدام حسین: در اردیبهشت ۱۳۶۵، با حمله ارتش ایران به نیروهای ما، نبردی میانه رو در استان مهران در گرفت. ایرانی ها به هدف ساده خود رسیدند اما ما را آزرده خاطر کردند. زیرا این عملیات اندکی پس از نبرد خونین سقوط فاو انجام شد.