عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: آگهی سازمان سنجش مربوط به کنکور سال آینده نادرست است/ کنکور سال آینده با نتیجه معین ۴۰ درصد برگزار می شود.
منصور کبگانیان گفت: تصمیم گیری برای برگزاری کنکور در سال آینده تصمیم صریح، قطعی و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این مصوبه در ماه چهارم سال قبل اصلاح شد. ما دوست نداریم شک و اضطراب ایجاد کنیم و نباید از فلسفه نظام آموزشی عبور کنیم.