عضو کارشناس: قبلاً در زیر زمین معبد باشگاه می زدیم و حتی یک ورزشکار پناهنده نمی شد.
رفتیم فرهنگسرا، استادیوم را ساختیم – باید باشد – سینما و هنرهای نمایشی را ساختیم، در یک کلام همه رویدادهای فرهنگی را به جای دیگری منتقل کردیم و بعد هزینه آن را پرداختیم. این و صدها مرکز فرهنگی خدادادی در سال گذشته توسط خداوند متعال به واسطه پیامبر و اهل بیت برنامه ریزی شد و امروز آن را به دست خود می سپاریم.