علت بارندگی تابستان چه بود؟
پژوهشگر گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در قسمت پایین جو بر روی مرکز جنوب ایران است و سمت پرفشار منطقه گرمسیری به سمت شمال در حال حرکت است. و رطوبت زیادی را از دریاهای جنوب منتقل می کند و شرایط مساعدی را برای بارندگی ایجاد می کند.