عملیات روانی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشیانه تل‌آویو علیه ایران


به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، در سایه شکست‌های مستمر اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی نظامی رژیم کوتاه مدت صهیونیستی در میدان‌های مختلف،  برای نخستین‌بار، نهاد نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست نیروی دریایی رژیم اسرائیل، به حداقل یک رسانه عبری اجازه داد به همان اندازه کسب اطلاعات در مورد «یگان سرزنده‌سازی» تکیه کن به بخش داده ها نیروی دریایی (امان) در نظامی اشغالگر، گزارشی آشکار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سه ژنرالی کدام ممکن است این یگان مخفی را هدایت می‌کنند، ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو تنبل؛ یگانی کدام ممکن است به گفتن وبگاه عبری زبان«YNET» (یدیعوت آحارونوت)، نبرد‌هایی را کدام ممکن است رژیم عبری علیه دشمنانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاده مقدم آن‌ها، ایران راه انداخته، اداره می‌تنبل.

نبرد روانی ناشیانه صهیونیست‌ها

روزنامه عربی «رأی الیوم» همراه خود تخلیه یادداشتی درخصوص این نبرد روانی صهیونیست‌ها کدام ممکن است به تذکر می‌رسد حاصل شکست‌های مستمر در بخش‌های مختلف است، نوشت کدام ممکن است این یگان مخفی، به همان اندازه به بلافاصله به طور در یک روز واحد‌زمانی بر آن‌چه در خاورمیانه در جاری اتفاق است، نظارت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار‌هایی را برای سطوح سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی اسرائیل تهیه می‌تنبل. شناخته شده به عنوان مثال، این‌کدام ممکن است چگونه به جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل شود که  نابودی این سیستم هسته‌ای آن، پاسخ دهد. این سیستم‌ای کدام ممکن است مقامات اشغالگر، آن را تهدیدی وجودی برای شخصی می‌داند.

آنلاین‌موقعیت یابی یدیعوت آحارونوت، در شکسته نشده با بیرون افشای عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس سه ژنرالی کدام ممکن است این یگان را هدایت می‌کنند، می‌نویسد کدام ممکن است این یگان، طرفدار هایی با توجه به چگونگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیسم اقدام اسرائیل در صورت بروز فاجعه امنیتی حاضر می دهد: حمله همراه خود هواپیماها، هر دو اکتفاکردن به نبرد الکترونیک. به آموزش داده شده است فرماندهان این یگان نیروی دریایی اسرائیل، خاص می‌تنبل کدام ممکن است خواه یا نه باید این رژیم اقدام به حداقل یک عملیات در هم تنیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک کدام ممکن است برای ادغام کردن امتحان شده دیپلماتیک، فشار مالی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل عملیات فریب با بیرون خواستن به شلیک منصفانه گلوله باشد، نماید هر دو خیر؟

بزرگنمایی اتحاد بی‌سابقه همراه خود نظامی‌های عربی قلمرو

جدا از این، این ژنرال‌ها همراه خود تأکید بر این‌کدام ممکن است ایران، حزب الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های از دوام در نوار غزه، به طور قابل توجهی حماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد اسلامی، دشمنان سرسخت رژیم اشغالگر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند، اعلام کردن کردند کدام ممکن است اقدامات ایران در خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌های مداوم آن برای مدیریت قلمرو، اتحادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف‌های جدیدی پدید معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسو بودن مزیت موجب همکاری، حتی در زمینه اطلاعاتی، بین این یگان اسرائیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر یگان‌های تکیه کن به نظامی‌های قلمرو شده است.

این فرماندهان صهیونیست علاوه بر این اعلام کردن کردند کدام ممکن است این مرحله همکاری همراه خود نظامی‌های تولید دیگری، کدام ممکن است مقصود اجتناب کرده اند آن نظامی‌های عربی در قلمرو‌است، به همان اندازه  چندین سال پیش وجود نداشت.

وای‌نت در شکسته نشده به نقل اجتناب کرده اند یکی این سه ژنرال می‌نویسد کدام ممکن است در چارچوب این روابط جدید، ژنرال (ج)  کدام ممکن است در سفری علنی به مغرب گذشت بود، می‌گوید: این همکاری جدید این شانس را برای ما تحمیل می‌تنبل به همان اندازه توانمندی‌هایی اضافی کسب کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را به شکلی بیشتر  را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریعتر اجتناب کرده اند در گذشته ایجاد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همکاری به ما سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع دفاعی می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها در آسان‌ترین مسائلی کدام ممکن است افکار انسان ممکن است تصور تنبل، اتفاق می‌افتد.

تکرار بلوف حمله نیروی دریایی به توانایی هسته‌ای ایران

فرماندهان یگان مخفی اسرائیل در شکسته نشده اعلام کردن کردند کدام ممکن است جدا از اولویت ابدی اجتناب کرده اند هدف اصلی ایران در قلمرو، افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان این یگان نیز به صورت هدفمند بر اجرای تدارکات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری اسرائیل برای انواع امکان نیروی دریایی علیه توانایی هسته‌ای ایران کار می کنند. ویژه به ویژه در سایه امضای توافقی کدام ممکن است احتمالا بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آن‌ها، آمریکا امضا می تواند. 

بنا بر ادعاهای این ژنرال‌های صهیونیست، نظامی اشغالگر حدود منصفانه دهه پیش برای حمله نیروی دریایی به این سیستم هسته‌ای ایران به مرحله بالایی اجتناب کرده اند آمادگی‌ها بازو یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌های ماموریت مذکور بالغ بر تن میلیون دلار برآورد شده بود. 

این موقعیت یابی اسرائیلی شکسته نشده داد: «اگر به آن است‌چه اشاره کردن شد، قراردادهای همکاری اثیری مشترک نظامی اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی کشورهای عربی همسایه را اضافه کنیم کدام ممکن است همکاری بی سابقه ای است کدام ممکن است اخیراً علنی شده است، حتما به حداقل یک خاورمیانه جدید می‌رسیم».

رویای ناتمام ناتوی عربی – اسرائیلی

این آنلاین‌موقعیت یابی صهیونیستی در نهایت گزارش شخصی این پرس و جو را ساختار می‌تنبل کدام ممکن است خواه یا نه مقامات عبری دارایی ها کافی برای ماموریت حمله نیروی دریایی به ایران اختصاص داده است هر دو اینکه صحبت تنها کسب اطلاعات در مورد اظهارات افسران اسرائیل است؟

رأی الیوم در شکسته نشده نوشت: «با این حال ۲ پرس و جو مهمی کدام ممکن است این آنلاین‌موقعیت یابی نپرسید، اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه ائتلاف‌های جدید همراه خود کشورهای عربی کدام ممکن است  ایران را تهدیدی برای شخصی می‌دانند، منصفانه ناتوی عربی-اسرائیلی تحمیل می‌تنبل؟ خواه یا نه کشورهای عربی در تهیه کنید پولی ماموریت اسرائیل برای حمله نیروی دریایی برای نابودی این سیستم هسته‌ای ایران مشارکت خواهند کرد؟».

به اعتقاد تحلیلگران تشکیل ناتوی عربی منصفانه ساختار آمریکایی -صهیونیستی همراه خود هدف مقابله همراه خود آن‌چه کدام ممکن است تأثیر می گذارد ایران در قلمرو خوانده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز تضعیف امکانات محور از دوام اجتناب کرده اند چندین دهه پیش ساختار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هربار به بهانه‌ای بار تولید دیگری اجتناب کرده اند سوی افسران صهیونیست مطرح می‌شود. با این حال سبدها تشکیل ناتوی عربی – اسرائیل به هیچ وجه برطرف نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان منصفانه رویای غیرقابل تعبیر یاد می‌شود. 

پیام‌های بی نظیر عملیات روانی ناشیانه تل‌‌آویو علیه ایران

با این حال معمولاً تل آویو اجتناب کرده اند درز خودخواسته این داده ها نیروی دریایی جستجو در چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام این افشاگری ناشیانه چه می‌تواند باشد؟

پایگاه خبری جامعه العالم همراه خود بازنشر این گزارش موقعیت یابی وای‌نت، نوشت: «مشخص است کدام ممکن است اگر قرار باشد، تخلیه این داده ها شامل پیامی باشد، نخستین پیام، افشای کمبود، نقطه ضعف، ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخوردگی اسرائیل در برابر این محور از دوام بویژه ایران است. وقتی این رژیم مدعی می‌شود کدام ممکن است اسرار شخصی را فاش می‌تنبل، بدون ملاحظه است کدام ممکن است در وهله اول هیچ رازی ندارد کدام ممکن است توانایی داشته باشد همراه خود آن، ایران هر دو محور از دوام را غافلگیر تنبل. چون آن است طی ۷۰ سال قبلی خیانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریبکاری‌اش نماد داده کدام ممکن است به هیچ وجه چیزی را کدام ممکن است توانایی داشته باشد انجام دهد، فاش نمی‌تنبل. این رژیم اگر توانایی داشته باشد به افرادی که دشمن شخصی از آن آگاه است، ضربه ای وارد تنبل، حتی منصفانه دوم در آن درنگ نمی‌تنبل».

پیام دوم این به اصطلاح‌ افشاگری، به نوشته العالم، عصبانی کننده تر اجتناب کرده اند پیام اول است، از نماد می‌دهد کدام ممکن است این موجودیت جامد جستجو در آسانسور شخصی همراه خود کمک رژیم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی‌هایی است کدام ممکن است به حمایت آمریکا متکی هستند شبیه به‌طور کدام ممکن است شخصی اسرائیل به آن است اتکا دارد. تنها تمایز آن‌ها در اینجا است کدام ممکن است آن نظامی‌ها به آمریکا پول می‌دهند به همان اندازه اجتناب کرده اند آن ایمنی تنبل، در حالی کدام ممکن است نظامی اشغالگر اجتناب کرده اند آمریکا پول می‌‌گیرد به همان اندازه اجتناب کرده اند مزیت آن در قلمرو دفاع کردن تنبل.

العالم در شکسته نشده این تحلیل می‌نویسد: بر این مقدمه، مشخص است کدام ممکن است امتحان شده اسرائیل برای دخالت دادن کشورهای سازشکار عربی در ماجراجویی‌های شخصی هر دو وادار کردن آن‌ها به تهیه کنید بودجه برای اجرای این سیستم‌هایش، نماد‌دهنده بافت یتیم‌بودن اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی سازشکار پس اجتناب کرده اند انتخاب گفتن‌نشده آمریکا مبنی بر آزاد کردن قلمرو در زیر ضربات محور از دوام است. تصمیمی کدام ممکن است {به دلیل} ارزش‌بر بودن حضور آمریکا در قلمرو برای این ملت، متعهد شدن شده است.

بر مقدمه این تحلیل، در چنین شرایطی، یتیمان آمریکا چاره‌ای ندارند جز این‌کدام ممکن است همراه خود چنین افشاگری‌های ناشیانه‌ای القا کنند کدام ممکن است متحد هستند در حالی کدام ممکن است واقعیت انصافاًً کاملاً برعکس . معمولاً اگر آمریکا نتواند اجتناب کرده اند یتیمان شخصی دفاع کردن تنبل، خواه یا نه اسرائیل ممکن است اجتناب کرده اند آن‌ها ایمنی تنبل؟

انتهای پیام/ص
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید