غذای کامل: تغذیه


فقط می خواهم بدانم که افراد دیگر چه نقشی دارند- اما آیا غذای کاملی وجود دارد که بتواند تمام مواد مغذی کلان و خرد مورد نیاز روزانه فرد را تامین کند؟ البته با فرض اینکه هیچ اختلال پزشکی وجود نداشته باشد که به چیز غیر طبیعی نیاز داشته باشد؟ همچنین ، آیا مردم اینجا غذای یکسانی را هر روز با نتایج خوب می خورند؟

من اینجا فقط آنچه را که همه می گویند می خوانم.

البته من می دانم که کاهش وزن / افزایش وزن ، سایر اهداف تناسب اندام و غیره باعث ایجاد ناهنجاری می شود.

دیدگاهتان را بنویسید