فارس/ بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو به چاله آب، سه نفر کشته شدند
مرکز اورژانس و اورژانس استان فارس: به مردم توصیه می شود در استخرها، سدها و سایر نقاط ناایمن شنا نکنند و تنها پس از فراگیری فنون شنا در مناطق استاندارد شنا کنند. شاهد چنین مورد تاسف باری در سطح عمومی نباید داشته باشیم.