فوت منصفانه مصدوم نبرد اهالی ۲ روستای آق قلا (فیلم)
یکی اجتناب کرده اند مصدومان نبرد اهالی ۲ روستای شهرستان آق قلا گلستان فوت کرد.