فیلم | فرمانده سپاه قدس گیلان سفر میدانی به فلات تالش
فیلم | فرمانده سپاه قدس گیلان سفر میدانی به فلات تالش
فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: در سال های اخیر فاز اول جاده کوهستانی در قالب تعریض جاده کوهستانی انجام شده و فاز دوم نیز مدتی است که کارهای اداری انجام شده است. نیروهای قدس گیلان با حضور مدیرکل عملیات بهسازی و تسطیح جاده کوه حویک را آغاز کردند.

فیلم | فرمانده سپاه قدس گیلان سفر میدانی به تپه تالش فیلم | فرمانده سپاه قدس گیلان سفر میدانی به فلات تالش