فینال عمیق برای سند‌عنوان مسکن / پایین ۲۰۰ متری به چه کسانی می‌رسد؟ (فیلم)




اصلانی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شرایط سند عنوان متقاضی‌های دارای ۳ فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی برای واگذاری مسکن را ادعا کرد.