قالب آزادسازی سراب شهفا در جاری اجراست


در پایین خانه و فضای داخلی نگهداری شود

قالب آزادسازی سراب شهفا در جاری اجراست

vp شورای شهر خرم آباد اظهار داشت: «قالب پیوستن پارک سرسشمه به جاده های معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراب شهفا باید در اصل کار قرار گیرد».

بر ایده داستان ها گالن به گزارش پایگاه خبری غول پیکر، مجید درکند عصر بلافاصله در مونتاژ مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین مونتاژ شورای شهر خرم آباد اظهار داشت: جاده المعلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراب شهفا باید اجتناب کرده اند بخشی اجتناب کرده اند تپه حال کدام ممکن است بر جای مانده است، آزاد شود. استفاده نشده.”

وی یکپارچه داد: سرپرست مسئله نمایندگی آبفای استانداری برای آزادی سراب شهفا بازیگر همکاری کرد.

نائب رئیس هیئت مدیره خرم آباد اظهار داشت: بحث حفاری در شهر منصفانه الزام عمومی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب باید این سیستم جامعی برای حفاری در شهر داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو اجتناب کرده اند طریق اصلاحات قابل اصلاح است. نظارت بر پیمانکاران». شورای شهر

دریکوند اظهار داشت: شهرداری {برای تعمیر} گودبرداری شهر شش میلیارد تومان اجتناب کرده اند نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب شهرستان بدهکار است.

وی افزود: برای حفاری، افراد بین شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آب و هوای محلی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کار با هم بیشتری بین این ۲ وجود داشته باشد.

وی همراه خود ردیابی به افزایش قیمت آب افزود: اخیرا نامه ای اجتناب کرده اند سوی نمایندگی آبفای استانداری در خصوص افزایش قیمت آب به شورای شهر کشتی شده کدام ممکن است باید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد اعضا ادعا شود.

انتهای پیام

خبرنگار: قالیچه دالوند

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را ظاهر شد کن

کد خبر: ۲۶۶۴۰۳ ساعت خبر: ۲۳:۲۶