قطعی برق ۲ وزارتخانه، ۱۱ اداره و سازمان
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: در این روز ۱۳ دستگاه و سازمان دولتی که علیرغم هشدارها، مصرف برق خود را کاهش ندادند، مصرف برق را قطع کردند که شامل دو وزارتخانه و چند ساختمان بانک می شود. موضوع کاهش مصرف برق و تصمیم دولت نادیده گرفته شد.