قیمت دلار در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ / تنظیم نرخ پول خارجی در اولین روز هفته


قیمت دلار همچنان به توقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر آن در صعود به کانال ۲۸ هزار تومانی شکسته نشده داد. قیمت دلار همین الان دسترس در بازار آزاد همراه خود ۰.۳۶ سهم کاهش نسبت به پنجشنبه قبلی به قاب ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ تومان رسید. با این حال قیمت دلار دسترس در بازار ترتیب شده نیز شاهد انبساط ۰.۰۲ درصدی نسبت به ۲ دیروز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۱ تومان رسید.

برای ورود سریعتر به اطلاعات اخیر بازار دلار، اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کامابرس، همراه خود وجود علامت عقب کشیدن مقامات آمریکا به بازار پول خارجی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط قیمت دلار در پیشنهادات متوالی، قیمت این پول خارجی دسترس در بازار آزاد نسبت به پنجشنبه قبلی کاهش کشف شد. اخیرا مقامات آمریکا به تخلیه بخشی اجتناب کرده اند دلارهای ممنوعه {در این} ملت پاسخ آرم داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرده کدام ممکن است این اتفاق رخ نداده است.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت کدام ممکن است گزارش‌ها دانستن درباره آزادسازی وجوه ایرانی جعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ شرکای ما این پول را به ایران داده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ آمریکا سوئیچ دارایی‌های ممنوعه را تایید کرده است.

تذکر فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران دانستن درباره قیمت دلار

همراه خود تخلیه این خبر برخی اجتناب کرده اند فعالان بازار پول خارجی اجتناب کرده اند احتمال افزایش نرخ دلار همین الان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت مجدد به کانال ۲۸۰۰۰ تومانی خبر دادند. با این حال اجتناب کرده اند تذکر فنی قیمت دلار برای صعود به کانال ۲۸ هزار تومانی باید اجتناب کرده اند ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تومان فراتر رود کدام ممکن است {در این} صورت امکان صعود به کانال وجود می تواند داشته باشد.

همین الان، یورو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیلو انگلیس نیز کاهش یافته است است. یورو نسبت به ۲ دیروز ۱۲۵ تومان کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۱ تومان قرار دارد. نرخ کیلو نیز همراه خود ۱۹۶ تومان کاهش نسبت به پنجشنبه قبلی به ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۱ تومان رسید.

برای ورود سریعتر: