قیمت روز دلار ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ / مانع بازارساز به سمت دلار


قیمت دلار دسترس در بازار آزاد صبح در امروز نسبت به فینال قیمت پیشنهادات دیروز ۷۱ تومان کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۷ تومان رسید. با این حال قیمت دلار دسترس در بازار متشکل همراه خود ۰.۰۴ سهم افزایش نسبت به دیروز در درجه ۲۵۱۸۷ تومان قرار گرفت. به نظر می رسد مانند است از دوام بازارساز مانع اجتناب کرده اند تداوم انبساط نرخ دلار شد.

برای ورود سریعتر به اطلاعات جدید بازار پول خارجی اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کامبریس، همراه خود ملاحظه به آرام شدن بحث ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات پیرامون مذاکرات برگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه بازار پول خارجی انگیزه ای برای کاهش نرخ دلار نمی بیند، با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری افزایش قیمت پول خارجی. نرخ این پول خارجی برای عجله اتفاق نمی افتد. برخی اجتناب کرده اند قیمت کاهش یافته پرهزینه پول خارجی معتقدند کدام ممکن است این امر پایه در مداخله دسترس در بازار دارد. به معنای واقعی کلمه هستند بازارساز در امتحان شده {است تا} اجتناب کرده اند انبساط هیجانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری دلار جلوگیری تنبل. به آموزش داده شده است این گروه اجتناب کرده اند قیمت کاهش یافته پرهزینه، در جاری حاضر بازارساز در امتحان شده {است تا} جریان بازار را به سختی مدیریت تنبل.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

بازارساز در جستجوی افزایش آهسته قیمت دلار!

همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند قیمت کاهش یافته پرهزینه معتقدند کدام ممکن است از دوام بازار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متناوب است. به معنای واقعی کلمه هستند این مسئله سعی دارد اجتناب کرده اند شوک جدیدی به بازار پول خارجی جلوگیری تنبل. از در صورت جهش فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگهانی نرخ دلار، اوضاع بازار پول خارجی متشنج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارشات جدید زیادی {در این} بخش تعیین کنید خواهد گرفت. با این حال اگر این توسعه به کندی {اتفاق بیفتد}، در مقابل همراه خود انبساط فوری دلار، تقاضای سفته تفریحی یک زمان کوتاه وجود می تواند داشته باشد.

کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو در جاری حاضر توسعه نزولی دارند. در جاری حاضر قیمت یورو همراه خود ۹۴ تومان کاهش نسبت {به روز} قبلی به محدوده ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۲ تومان رسیده است. قیمت کیلو همراه خود ۳۶۳ تومان کاهش نسبت به دیروز در محدوده ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۳ تومان قرار گرفت.

برای ورود سریعتر: