قیمت طلا ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ / خواه یا نه قیمت پول خارجی در کانال ۱۳ میلیون تومان تثبیت شده است؟


قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد درست در این لحظه همراه خود یک زمان کوتاه افزایش قیمت دلار افزایش کشف شد. قیمت هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار درست در این لحظه همراه خود ۳۷۰۰ تومان افزایش نسبت {به روز} قبلی به حداقل یک میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تومان رسید. نرخ پول نقد نیز همراه خود افزایش ۱.۱۷ درصدی نسبت به دیروز به ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۰ هزار تومان رسید.

برای ورود سریعتر به اطلاعات جدید بازار طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. همین جا وارد کنید.

به گزارش کماپرس، قیمت پول نقد درست در این لحظه در برابر این انبساط دلار برای عجله افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه شخصی را در کانال ۱۳ میلیون تومان تثبیت کرد. پیش اجتناب کرده اند این پیش بینی می سر خورد همراه خود انبساط نرخ دلار، امکان افزایش فوری نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در محدوده ۱۳ میلیون تومان وجود داشته باشد. در جاری حاضر نرخ دقیق پول نقد ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۹ هزار تومان است کدام ممکن است همراه خود احتساب این نرخ، حباب پول نقد حدود ۲.۸ نسبت تبدیل می شود.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

وضعیت قیمت طلا در بازارهای جهانی درست در این لحظه

نرخ اونس درست در این لحظه نسبت به ۲ روز قبل ۲.۳ نسبت کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۱۹۴۴ واحد قرار دارد. با این حال به مشاوره تحلیلگران بازار طلا، همراه خود وجود تخفیف ها، الگو فلزات گرانبها همچنان رو به {افزایش است}. به نظر می رسد مانند است مسئله افزایش قیمت طلا، یکپارچه نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین باشد.

روسیه علاوه بر این در جاری حاضر فشار های بالایی را همراه خود سایر کشورهای غربی تخصص می تدریجی کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است تأثیر مستقیمی بر افزایش تورم جهانی داشته باشد. اگر این مثال یکپارچه پیدا تدریجی، تورم بیش اجتناب کرده اند پیش افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع اجتناب کرده اند قیمت طلا حمایت می تدریجی. متعاقباً همراه خود ملاحظه به این موضوع، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود قیمت طلا در بازارهای جهانی به الگو صعودی شخصی یکپارچه دهد.

برای ورود سریعتر: