قیمت نمودار بازدید کنندگان سایت ۱۴۰۱ چقدر است؟


نرخ ساختار بازدید کنندگان سایت همراه خود تصویب شورای اسلامی ۲۵ نسبت افزایش کشف شد.

برای ورود فوری تر به اطلاعات اخیر بار، Camapress اینستاگرام را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

در چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مونتاژ هیأت، قیمت ترانزیت ساختار بازدید کنندگان سایت همراه خود ۲۵ نسبت افزایش به سامانه تهران ممکن است تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه شد.

اطلاعات مهم در امروز را اجتناب کرده اند کف دست ندهید:

اعضای شورای تهران همراه خود تردد ۱۰۳ هزار خودرو در روز موافقت کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۵۳ هزار خودرو دارای سهمیه ۹۰ درصدی کاهش یافته است هستند کدام ممکن است برای ادغام کردن جانبازان برای مبتلایان آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی خودروها همراه خود ردیابی به کشورم. . رژیم تهران همراه خود تیز کردن مبلغ خاص شده در آنلاین می توانند روزانه مجوز حق ورود به ساختار بازدید کنندگان سایت را اکتسابی کنند.

نرخ ساختار های ترافیکی مختلف در سال ۱۴۰۱

اگر نوع اتومبیل خواهید کرد معاینه فنی روزمره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت خواهید کرد خارج اجتناب کرده اند ساختار بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلایندگی است، می خواهید در ساعات کم باری در روزهای شنبه به همان اندازه چهارشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۶:۳۰ به همان اندازه ۱۷:۰۰ بازدید کنید. اگر مقوا روزانه داشته باشید، ساختار پاس ۴۵۹۹۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شهرت کافی در حساب شهروندی شخصی ندارید ۹۸۵۵۰ تومان است.

در صورتی کدام ممکن است نوع معاینه فنی خودرو روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اسکان خارج اجتناب کرده اند محدوده تردد باشد با این حال بخواهید ساعت ۱ در قله محدوده ساختار بازدید کنندگان سایت حرکت کنید. همراه خود رزرو مجوز ساختار گذر روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام در حساب شهروندی، ۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تومان قیمت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتی کدام ممکن است رزرو ساختار پاس ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام حساب شهروندی خواهید کرد کافی نیست، خواهید داشت. به تیز کردن ۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ تومان.

علاوه بر این در صورت معاینه فنی، خودرو روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل نشیمن خارج اجتناب کرده اند محدوده ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی است، با این حال می خواهید در محدوده ساختار بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ اوج آن تردد کنید. در صورت از گرفتن هر دو نداشتن پروانه تردد در ساختار بازدید کنندگان سایت قیمت حدود ۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ تومان باید تیز کردن شود.

برای ورود سریعتر: